The sloped soil that covers the roofs of these mounds blends in with the river embankment

 

 

Information about the project:

 

name: The Design The cheapest way to buy a car is by using the New Sanxingdui Museum
architect: China Southwest Architecture Design and Research Institute Co., Ltd.
location: Guanghan, Sichuan, China
Lead architect Liu Yi
Project Architects Xiao Bo, Yang Yang
Project Manager: Luo Dian
architects: Yang Pengcheng, Sha Peng, Wan Yaling, Xin Zhen, Liu Yu, Choi Tsingfei, Ding Hongya, Chen Shuo, Huang Xiangyu, Qiu Yanquan, Li Mu, Qiao Cong
Structure Design: Long Weiguo, Yang Wen, Lai Chenggang, Lan Tianqing, Zhu Siqi, Liu Xiaozhou, Xiao Kejian, Wang Pan, Wen Jian Plumbing Design: Yang Jiuzhou, Liu Shuai, Li Bo, Chen Yao, Zhao Xuanqi, Tan Gujin, Gu Xingyu
HVAC design: Yang Ling, Wei Minghua, Wen Ling, He Sihao, Fang Xin Electrical Design: Li Hui, Xu Jianbing, Ao Faxing, Qiu Yu, Li Lu, Liu Chong, Xie Songlin
Design of curtain walls Dong Biao, Zhang Guoqing, Chen Zhaohuan, Wang Yiwei, Fu Xiaohui, Luo Xin
Building energy conservation is important. Feng Ya, Zhong Huizhi, Dou Mei
building intelligence: Wu Huan, Bu Xiangyu, Yu Qiang, Liang Jun, Wang Shaowei
interior design: Zhang Can, Li Wenting, Lai Wei, Yang Jing, Dong Wenjie, Jiang Pengchong, Liu Wenjing, Tang Jun, Fan Jinli, Yang Yan, Wang Zhangping, Li Guangchao, Tang Jia, Xu Maoya
landscape design: Chen Hongyu, Yan Bin, Huang Hao, Wang Zhihao, Li Gang, Fan Xiaoqian
outdoor lighting design: Xu Dongliang, Zhang Guoqiang, Wang Shanxin, Yuan Li, Xia Hui
interior lighting design: Hu Fang, Li Yahui, Ma Zanbao, Zhao Xian, Zhang Quanliang, Xiang Jun Cost: Zhang Tingxue, Yuan Jie, Peng Xiaofang, Jia Lingli, Yu Jie, Liu Mingyu, Jiang Jinhong, Yang Jiayi, Wei Youren
client: Sanxingdui Museum
area: 54400 sqm
Construction: China Construction Eighth Engineering Division.Corp.Ltd Southwest Branch
photographer: Arch-Exist photography | @archexist
Designing for sensory perception Wang Ting

 

 

Our client, designboom, has sent us this project. DIY submissions We invite our readers to submit projects for publication. See more projects submitted by our readers here.

 

Edited by: thomai Tsimpou | designboom

Source link